HeaderNEW!

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в 12-му англомовному Воркшопі International Workshop on Inductive Modelling IWIM-2021, див. http://www.iwim.irtc.org.ua/openconf.php

 • Воркшоп відбудеться 22-25 вересня у місті Львів, у Львівському Національному політехнічному уніврситеті в рамках конференції Computer Science and Information Technologies CSIT-2021 (http://csit.ieee.org.ua/ ).
 • Офіційна адреса Оргкомітету Воркшопу: office-im@irtc.org.ua

Всі подані доповіді будуть рецензуватись. Прийняті доповіді буде включено до IEEE Xplore digital library та надіслано для індексування в наукометричні бази даних SCOPUS, WoS. Кращі доповіді у розширеному варіанті увійдуть до книги, що буде видана у серії "Advances in Intelligent Systems and Computing" (AISC) видавництва Шпрінгер.

Спеціалізація та результати відділу ІТІМ

   Індуктивне моделювання – це самоорганізовний процес еволюційного переходу від первинних даних до явних математичних моделей, що відображають ті закономірності функціонування модельованих об'єктів і систем, які неявно містяться в наявних експериментальних, дослідних, статистичних даних.

Дослідницька стратегія відділу ІТІМ охоплює повний життєвий цикл наукового пошуку в галузі індуктивного моделювання:

 • методологія моделювання за вибірками даних;
 • теорія індуктивної побудови моделей оптимальної складності;
 • алгоритмізація високопродуктивних засобів моделювання;
 • інтелектуалізація засобів і технологій побудови моделей;
 • комп'ютерні експерименти для оцінювання ефективності розроблених алгоритмів і засобів;
 • розв’язування реальних задач моделювання і прогнозування;
 • апробація і прикладне впровадження розроблених інструментальних засобів у системах моніторингу, управління і підтримки прийняття рішень.
   Основні наукові результати відділу ІТІМ

Починаючи з часу створення відділу у 1998 році, розроблені:

 • теорія індуктивного моделювання на основі МГУА з використанням методу критичних дисперсій [1], яка дозволила пояснити природу ефективності МГУА як методу побудови завадостійких моделей з мінімальною дисперсією помилки прогнозування, а також розв’язати задачу оптимізації розбиття вибірки даних на дві частини [2];
 • двокритеріальний метод довизначення вибору моделі з використанням критерію незміщеності помилок [3], який дозволяє усунути неоднозначність вибору оптимальної моделі;
 • принципи конструювання і реалізації високоефективних перебірних алгоритмів МГУА на основі рекурентних обчислень [4], процедур розпаралелювання операцій [5] та послідовної селекції інформативних змінних [6], що дозволяє підвищити розмірність розв’язуваних задач;
 • принципи конструювання гібридних архітектур ітераційних алгоритмів МГУА як узагальнення алгоритмічних структур багаторядних, релаксаційних та комбінаторних типів, на основі чого розроблено узагальнений ітераційний алгоритм УІА МГУА [7] як нейромережу з активними нейронами у вигляді алгоритму COMBI для автоматичного визначення складності нейрона;
 • узагальнений релаксаційний ітераційний алгоритм УРІА МГУА, який базується на використанні швидкодіючих рекурентних обчислень і матриць нормальних рівнянь, що дозволяє розв’язувати задачі індуктивного моделювання надвеликої розмірності [2];
 • теоретичні основи принципово нового класу перебірних та ітераційних алгоритмів МГУА із застосуванням рекурентно-паралельних обчислень на кластерних системах [8] як основу високоефективних інтелектуальних технологій індуктивного моделювання;
 • принципи конструювання технологій інтелектуального моделювання складних систем на основі використання баз знань, засобів індуктивного аналізу даних та інтелектуального інтерфейсу користувача [9]. Такі технології повинні мати три основні інструментальні рівні: автономне моделювання за наявною базою даних; вбудоване моделювання у складі системи управління в реальному часі; комплексне моделювання складної системи для виявлення оптимальних режимів її роботи та критичних сценаріїв;
 • теоретичні принципи та інструментальні засоби прогнозування взаємозв'язаних соціально-економічних процесів за статистичними даними в класі дискретних динамічних моделей векторної авторегресії [10];
 • принципи гібридизації перебірних алгоритмів МГУА та генетичних алгоритмів, на основі чого розроблено пошуковий алгоритм COMBI-GA [11].
  
Технології, розроблені у відділі
 1. Методологія АСТРІД конструювання комп'ютерних технологій на основі МГУА для побудови моделей складних систем за статистичними даними з метою виявлення закономірностей, ідентифікації, прогнозування для задач інформаційної підтримки прийняття рішень.
 2. Комплекс інструментальних засобів [4] для конструювання, дослідження і застосування методів моделювання, проведення експериментів з комп'ютерного тестування методів моделювання та їх компонентів (класів моделей, генераторів структур моделей, методів оцінювання параметрів та критеріїв селекції моделей).
 3. Кросплатформний програмний комплекс з розвиненим інтерфейсом [12] на мові програмування Java для індуктивного моделювання і прогнозування складних об'єктів і процесів великої розмірності на основі швидкодіючого алгоритму МГУА з послідовною селекцією інформативних та/або відсіюванням неінформативних аргументів [6].
 4. Програмний комплекс АСТРІД-УІА [13] для індуктивного моделювання складних систем на основі різних ітераційних алгоритмів МГУА, який дозволяє використовувати узагальнений алгоритм УІА МГУА та всі його окремі випадки [7] в режимі доступу онлайн як за допомогою Інтернет, так і в локальній мережі.
 5. Комп'ютерна система АСПІС [14] для побудови прогнозних моделей на основі швидкодіючого узагальненого релаксаційного ітераційного алгоритму УРІА МГУА [2], реалізована мовою програмування С++, дозволяє розв’язувати задачі великої розмірності.
 6. Система інформаційної підтримки управлінських рішень СІПУР дозволяє розв’язувати задачі оцінювання, аналізу і прогнозування стану складних систем взаємозв'язаних соціально-економічних процесів з метою прийняття обґрунтованих і ефективних рішень [15].
   Основні прикладні результати відділу

Розв’язано задачі моделювання таких процесів:

 • динаміка чисельності мікроорганізмів у ґрунті залежно від чинників навколишнього середовища і дози забруднення важкими металами [16];
 • динаміка зміни взаємозалежних показників енергетичної та інвестиційної сфер у класі моделей векторної авторегресії для короткострокового прогнозу [4], [10];
 • залежність коефіцієнта розпилювання (руйнування) поверхні космічного апарату під дією струменів іонізованих газів залежно від фізичних властивостей матеріалів покриття поверхні [4];
 • дослідження екологічних наслідків поливу дерев очищеними стічними водами [17];
 • кількісне оцінювання впливу забруднень морської води бітумоїдними речовинами на загальне число видів донних організмів в бухтах міста Севастополя [18];
 • прогнозування результатів тестування зразків крові медичними препаратами з метою визначення найбільш ефективних для лікування конкретного пацієнта [2];
 • побудова класифікаторів для диференціальної діагностики захворювань крові з метою зниження ризиків постановки помилкового діагнозу [2];
 • підвищення релевантності пошуку текстової інформації за допомогою алгоритму УІА МГУА [19].

[1] Степашко В.С. Метод критических дисперсий как аналитический аппарат теории индуктивного моделирования // Проблемы управления и информатики. – 2008. – № 2. – С. 8-26.

[2] Павлов А.В., Степашко В.С., Кондрашова Н.В. Эффективные методы самоорганизации моделей. – К.: Академпериодика, 2014. – 200 с.

[3] Ивахненко А.Г., Савченко Е.А. Исследование эффективности метода доопределения выбора модели в задачах моделирования с применением МГУА // Проблемы управления и информатики. – 2008. – № 2. – C. 65-76.

[4] Степашко В.С., Єфіменко C.М., Савченко Є.А. Комп'ютерний експеримент в індуктивному моделюванні. – Київ: Наукова думка, 2014. – 222 с.

[5] Stepashko V., Yefimenko S. Parallel algorithms for solving combinatorial macromodelling problems // Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 85, NR 4, 2009. – P 98-99.

[6] Samoilenko O., Stepashko V. A method of Successive Elimination of Spurious Arguments for Effective Solution of the Search-Based Modelling Tasks // Proc. of the II Int. Conf. on Inductive Modelling, Sept. 15-19, 2008, Kyiv, Ukraine. – IRTC ITS NASU, Kyiv, 2008. – P. 36-39.

[7] Stepashko V., Bulgakova O. Generalized Iterative Algorithm GIA GMDH // Proc. of the 4th Int. Conf. on Inductive Modelling ICIM-2013, Sept. 16-20, 2013, Kyiv, Ukraine. – Kyiv: IRTC ITS NASU, 2013. – P. 119-123.

[8] Yefimenko S., Stepashko V. Intelligent Recurrent-and-Parallel Computing for Solving Inductive Modeling Problems // Proc. of 16th Int. Conf. on Computational Problems of Electrical Engineering CPEE’2015, Lviv, Ukraine, September 2-5, 2015. – Lviv: LNPU, 2015. – P. 236-238.

[9] Степашко В.С. Концептуальные основы интеллектуального моделирования // УСиМ. – 2016. – № 4. – С. 3-15.

[10] Ефименко С.Н. Построение систем прогнозных моделей многомерных взаимосвязанных процессов // УСиМ. – 2016. – № 4. – С. 80-86.

[11] Stepashko V., Moroz O. Hybrid Searching GMDH-GA Algorithm for Solving Inductive Modeling Tasks // Proceedings of the 1st IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing, 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine. – P. 350-355.

[12] Самойленко О.А. Проектування перебірних алгоритмів МГУА як основних компонентів підсистеми моделювання // Індуктивне моделювання складних систем. – Вип. 3. – К.: МННЦ ІТС НАНУ, 2011. – С. 191-208.

[13] Булгакова О.С., Зосімов В.В., Степашко В.С. Програмний комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів МГУА з можливістю мережевого доступу // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2014. – № 1. – С. 43-55.

[14] Павлов А.В. Проектирование системы автоматизированной структурно-параметрической идентификации // Індуктивне моделювання складних систем. – Вип. 7. – К.: МННЦ ІТС НАНУ, 2015. – С. 202-219.

[15] Stepashko V., Samoilenko O., Voloschuk R. Informational Support of Managerial Decisions as a New Kind of Business Intelligence Systems. – Computational Models for Business and Engineering Domains / G.Setlak, K.Markov (Eds.). – Rzeszow, Poland; Sofia, Bulgaria: ITHEA, 2014. – Р. 269-279.

[16] Іутинська Г.О., Коппа Ю.В., Степашко В.С. Моделювання динаміки чисельності мікроорганізмів у ґрунті, забрудненому важкими металами // Мікробіологічний журнал. – 2002. – Т. 64. – № 3. – С. 59-67.

[17] Kalavrouziotis I.K., Vissikirsky V.A., Stepashko V.S., Koukoulakis P.H. Application of qualitative analysis techniques to the environmental modeling of plant species cultivation. – Global NEST Journal. – 2010. – Vol. 12. – No 2. – P 161-174.

[18] Альомов С.В., Булгакова О.С., Степашко В.С. Моделювання впливу забруднення Чорного моря на загальне число видів донних організмів / Зб. наук. праць СНУЯЕтаП. – Вип. 3 (39). – 2011. – С. 54-62.

[19] Zosimov V., Stepashko V., Bulgakova O. Inductive building of search results ranking models to enhance the relevance of the text information retrieval // Proc. of the 26th Intern. Workshop "Database and Expert Systems Applications ", 1-4 Sept., Valencia, Spain / Ed. by Markus Spies at al. – Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2015. – P. 291-295.

Наша адреса:
 
Міжнародний науково - навчальний центр інформаційних технологій та систем
НАН та МОН України; Photo IRTC ITS
пр.Глушкова 40, Київ,
03680 МСП, Україна
Телефон:
      +38 (044) 526-30-28;
Факс: +38 (044) 526-15-70;
E-mail: mgua@irtc.org.ua.


Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.