CONTENTS
Волощук Р.В. Прогнозування інтегрального індексу інвестиційної безпеки України на основі прогнозних моделей первинних показників
Бабенко В.О., Носовець О.К. Вирішення багатокритеріальної задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму та методу аналізу ієрархій
Кайдан Л.І., Духота Є.В. Основні стратегічні напрями поетапного розвитку цифрових технологій у банківських установах
Костенко Ю.В., Трачук А.Р. Кінцеве споживання енергії як зовнішній фактор у системних моделях складових енергобалансу
Кружнова С.Ю., Фурсина А.Д. Рішення задачі з подальшої експлуатації вантажопідйомних кранів методом аналізу ієрархій
Мороз О.Г. Побудова авторегресійних моделей на основі комбінаторно-генетичного алгоритму
Настенко Є.А., Дикан І.М., Тарасюк Б.А., Павлов В.А., Носовець О.К., Бабенко В. О., Круглий В.В., Диба М.Б., Солодущенко В.В. Класифікація станів печінки при дифузних захворюваннях на основі статистичних показників текстури ультразвукових зображень та МГУА
Павлов А.В. Огляд підходів до організації інтелектуального інтерфейсу корисувача
Піднебесна Г.А. Порівняння властивостей алгоритмів LASSO та перебірного кореляційного алгоритму МГУА з розрахунком рейтингу
Савка Н.Я. Штучні нейронні мережі з радіально-базисними функціями для моделювання показників фінансової безпеки
Савченко Є.А. Задача багатозадачного навчання як одна з важливих задач машинного навчання
Соболевська Л.І. Методологічні засади моделювання оцінки стійкості функціонування підприємств агропромислово-фінансової групи
Токова О.В. , Л.П. Сьоміна Розробка структури бази даних металів та сплавів для задач ливарного виробництва
Шередеко Ю.Л. Кардинальне зменшення перебору в задачі вибору
  Автори випуску